Evang I K Aning-Bobolebobo(Lyrics)-OFASCO NE BEATZ

Jaba heyyy da heybaaa .. Odem…Aaaaaah woiii
*Intro*
Ofasco Ne beatz
Wob3ti boborleboboWob3ti boborleboboS3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
Ob3ba na obi ko ntokwa…. (Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi gye obi kunu..(Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi fa obi Yeri(Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi hyi ntampi(Wobeti boborlebobo)
Ob3ba na obi Abro se SRAM(Wobeti boboribobo)…
S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….boy
S3 wosuoo s3 wosere oo mama!!Ada Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
*Solo*
Woti asore dem ogye nkrofo) kunu
Oti asore dem ofa nkrofo) Yeri..
*Oti asore dem Ayaaka ahy3 ne ma oo
Oti asore dem y3bo dzidzi..

Oti asore dem wohyi ntampi..
*yiii Oti Asore dem abeyisem ahy3 ne ma.. 
Ada Yesu beba Adaa ewurade beba Adaa agyenkwa beba beti boboribobo..
 Wob3ti boboreboboWob3ti boboreboboS3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
*Sofo Maame paa na woko ntokwa… Osofo k) kaaya wose Wo na nyame afre Wo)…ono de3 wonntii hwiiNia oy3 a na oyeno..Adaa ewurade beba ooooo wueei *Wo ti asore demm paa, Asore panyin owia neho bo didi..eiiii!!
Woto worship and praises ew) asore demm so obo edwaman ,obo edwaman..Yeeee!!Ada ewurade beba oo ada yesu beba wuiiii!! Yesu beba wobeti boboribobo
*Wob3ti boborleboboWob3ti boborleboboS3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
Nia wohunu e’ Nia woti ‘Asem a wehuni ee’ Yesu ba..Obaa bebu aten senia Obia ndwoma ti3 ooo ada ewurade b3ba ebeye dwe paaa…
Oti asore dem paa ofa nkrofo) yeri Oti asori dem , Ogye nkrofo) kunu…Oti asor demm paaa nso yebro didi ooo….ada ewurade beba aah!!
*Punch*
Nia woohunu e’Nia wooti Nia wohuu ii’ nia wooti ‘Nda edi ekyere no mofra aso)din beba..Nda edi ekyere no akoko akoko besi..Nda ediekyere no obi nnka obi asem..Adaa ewurade beba wob3ti boborlibobo..
Wob3ti boborleboboWob3ti boborleboboS3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
Ob3ba na obi ko ntokwa…. (Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi gye obi kunu..(Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi fa obi Yeri(Wob3ti boborlebobo)
Ob3ba na obi hyi ntampi(Wobeti boborlebobo)
Ob3ba na obi Abro se SRAM(Wobeti boboribobo)…
S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….
S3 wosuoo s3 wosere ooAda Yesu beba Wob3ti boborlebobo….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
×
Welcome
Anything again! whatsapp me?
Advertisements